Ważne

Relacja z NWZA Elektrim 07.01.2019

Szanowni Państwo,

Na wczorajszym NWZA Elektrimu Porozumienie było reprezentowane przez mecenasa Jakuba Ciborowskiego oraz członków Rady Porozumienia.

Zgodnie z przedłożonym Państwu stanowiskiem do projektów uchwał na NWZA celem Porozumienia było przede wszystkim zablokowanie kolejnej planowanej z inicjatywy głównego akcjonariusza emisji i podwyższenia PAE planował złożyć sprzeciwy od ewentualnych uchwał, co otworzyłoby drogę do ich sądownego zaskarżenia.

Ze strony Elektrimu stawili się tradycyjnie prezes Wojciech Piskorz i niezastąpiony mecenas Jerzy Modrzejewski – stały przewodniczący i jednocześnie pełnomocnik głównego akcjonariusza, tj, spółek Bithell Holdings Ltd. i Karswell Ltd. kontrolowanych przez Solorza.

Początkowy przebieg Zgromadzenia odpowiadał standardowym przewidywaniom. Wojciech Piskorz w sposób dość ogólnikowy i pobieżny zreferował założenia emisji i powrotu na Giełdę.

Przewodniczący wyraził w początkowym etapie Zgromadzenia na nagrywanie przebiegu obrad oraz ich retransmisję na Twittera.

Po dyskusji i głosowaniu o dopuszczeniu dziennikarzy i kilku niezarejestrowanych akcjonariuszy Wojciech Piskorz oddalił się z miejsca obrad.

PAE stanowczo domagało się powrotu prezesa. Mecenas Ciborowski wskazał na niedopuszczalność obrad Zgromadzenia bez udziału zarządu, z uwagi na niemożność realizacji w takiej sytuacji prawa akcjonariuszy do informacji. Dwóch akcjonariuszy wyruszyło nawet  z sali obrad na poszukiwania prezesa.

Prezes ostatecznie nie pojawił się na Walnym. Zgodnie z informacją Przewodniczącego nie podał rozsądnego powodu usprawiedliwienia nieobecności. Przewodniczący przekazał, iż pytania można wskazać na piśmie.

Pełnomocnik PAE wyjaśnił, iż zadawanie pytań na piśmie nie gwarantuje sądowej drogi do uzyskania odpowiedzi na pytania i podjął decyzję o ustnym zadawaniu przygotowanych pytań i dyktowaniu sprzeciwów. Przewodniczący przekazywał notariuszowi, by nie notował pytań i wbrew żądaniom drobnych akcjonariuszy nie notował tego, że odmawia odpowiedzi na pytanie. Pomimo tego pełnomocnik odczytał wszystkie pytania oraz wyartykułował sprzeciwu. To w naszej ocenie była w zaistniałej sytuacji jedyna szansa na otwarcie drogi sądowej w sprawie z wniosku o zobowiązanie zarządu do udzielania informacji. Przewodniczący w tym miejscu wyartykułował brak zgody na nagrywanie, jednak biorąc pod uwagę wcześniejszą zgodę, nagrywanie było kontynuowane.

Następnie padł wniosek m. in. pełnomocnika PAE o powrót do obrad po 30 dniowy, kiedy możliwy będzie udział zarządu. Przewodniczący zarządził kolejną przerwę, w ramach której sztab kryzysowy Elektrimu zebrał się w gabinecie i być może ustalił zmienioną strategię na Walne. Ostatecznie głosami głównego akcjonariusz wniosek o przerwę w obradach został odrzucony.

Następnie zaczęła się seria głosowań w sprawie emisji. Pełnomocnik PAE zgłosił zmiany uchwały o emisji w zakresie jej przeprowadzenia dopiero po opinii niezależnego rewidenta oraz  usunięciu zapisów o możliwości dowolnego odstąpienia od emisji na skutek decyzji zarządu.

Ku kolejnego zdumieniu zgromadzonych główny akcjonariusz nie przystąpił do głosowania nad poprawką i poprawka została przyjęta. Poprawki innych akcjonariuszy nie zostały przyjęte.

Głosowano ostatecznie na emisją po przyjętej poprawce. Pomimo tego PAE zgodnie z założeniami głosowało przeciwko emisji, jako obecnie zbędnej, opartej na fałszywej przesłance zaspokojenia rzekomo pilnych zobowiązań podatkowych, a w rzeczywistości służące rozwodnieniu kapitału celem odebrania PAE posiadanych ponad 5% w kapitale zakładowym. Ku kolejnemu zdumieniu zgromadzonych główny akcjonariusz nie przystąpił do głosowania i uchwała o emisji nie została przyjęta.

Pomimo trudnej do zrozumienia strategii głównego akcjonariusza i zarządu – ostatecznie nie doszło do podjęcia bardzo niebezpiecznej dla PAE uchwały, a PAE dalej dysponuje większością umożliwiającą kontynuowanie sprawy o powołanie rewidentów ds. szczególnych. Taki obrót sprawy należy zatem ocenić pozytywnie.

W dalszej kolejności Walne przeszło do głosowania projektu uchwały o powrocie na Giełdę. PAE zaproponowało poprawkę do uchwały sprowadzającą się do powrotu na Giełdę dopiero po sporządzeniu opinii przez rewidentów ds. szczególnych. W związku z brakiem głosowania głównego akcjonariusza poprawka została przejęta.

Następnie głosowano nad uchwałą o powrocie na Giełdę z przyjętą poprawką PAE. Wcześniejszy wynik głosowania nad poprawką dawał nadzieję na jej przyjęcie. Niestety uchwała nie została przyjęta. Bithell Holdings Ltd. w ogóle nie zagłosował, a Karswell Ltd. wstrzymał się od głosowania. Stąd też z uwagi na przeważającą ilość głosów wstrzymujących się uchwała nie uzyskała większości bezwzględnej koniecznej do jej podjęcia uchwały.

Porządek obrad został wyczerpany. Mecenas na zakończenie zapytał jaki był cel organizacji Zgromadzenia i generowania kosztów po wszystkich stronach, skoro główny akcjonariusz nie miał zamiaru podejmować planowanych uchwał. Wyjaśnienia Przewodniczącego były bardzo ogólnikowe i w zasadzie  nic nie wniosły.

Około godz. 15:00 NWZA się zakończyło.

Szczegółowa relacja oddająca przebieg Zgromadzenia została zamieszczona w Pulsie Biznesu:

https://www.pb.pl/walne-elektrimu-na-zywo-949868

Przewodniczący Porozumienia Akcjonariuszy
Daniel Olechnowicz

1999

20.10.1999 (aktualizacja 06.02.2017)
Elektrim wygrywa z Deutsche Telekom

10.02.1999
Porozumienie Elektrimu z Deutsche Telekom