Inicjatywa Porozumienia.

Inicjatywa powołania Porozumienia jest konsekwencją działań podjętych przez Prezesa Zarządu Elektrim S.A. a także sprzeciwem wobec działań większościowego akcjonariusza.

Jesteśmy grupą akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim S.A. którzy pragną mieć wpływ na zmiany zachodzące w spółce. Nasze działania mają na celu walkę o uczciwą i rzetelną wycenę naszych udziałów w spółce.

Ze względu na barierę informacyjną, na jaką napotykają mniejszościowi akcjonariusze spółki, grupa akcjonariuszy postanowiła stworzyć własną stronę internetową Porozumienia. Za pomocą wspomnianej witryny będziemy udostępniać wszystkie ważne informacje dotyczące spółki, a także donosić o wszelkich działaniach podjętych przez Porozumienie. Pragniemy w ten sposób zwiększyć dostęp do informacji dla mniejszościowych akcjonariuszy.

W związku z tym na wzmiankowanej powyżej stronie internetowej będziemy zamieszczać pilne informacje związane m. in. z komunikatami publikowanymi w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji jako przedruki z portali mających dostęp do tego systemu oraz informacje z innych źródeł przekazujących oficjalne i rzetelne dane. Autorzy naszego codziennego informatora będą wyszukiwali i gromadzili informacje oraz tworzyli własne opracowania w oparciu o obiektywną wiedzę dotyczącą stanu spółki. Będziemy też zamieszczali pytania kierowane do Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, organów i instytucji, a także publikowali odpowiedzi.

Chcemy w ten sposób zapewnić inwestorom wsparcie w docieraniu do prawdy związanej z działalnością, stanem finansowym oraz funkcjonowaniem Elektrim S.A. oraz zwiększyć rolę akcjonariuszy mniejszościowych w budowaniu strategii dalszego rozwoju spółki.

Czym są porozumienia akcjonariuszy ?

Porozumienia wspólników (akcjonariuszy) są umowami zawieranymi w celu uregulowania kwestii, które nie mogą być umieszczone w umowie spółki z o. o. lub statucie spółki akcyjnej. Stosowanie porozumienia stwarza możliwość bardziej precyzyjnego określenia reguł współpracy w ramach spółki, w tym praw i obowiązków akcjonariuszy.

Zagadnienie dopuszczalności i zakresu porozumień akcjonariuszy było już przedmiotem opracowań w polskiej doktrynie. Dlatego sama dopuszczalność porozumień akcjonariuszy nie może budzić więcej wątpliwości – jest ona uznana w piśmiennictwie oraz stanowi powszechnie znaną praktykę w obrocie gospodarczym.

Treść porozumienia akcjonariuszy może dotyczyć ustanowienia określonego obowiązku lojalności. Porozumienia akcjonariuszy wywołują skutek inter partes, co oznacza, że mają moc wiążącą jedynie wobec akcjonariuszy. Zaletą porozumień jest ich daleko posunięta elastyczność – łatwość zawierania oraz modyfikacji. Podstawowymi elementami charakteryzującymi porozumienia akcjonariuszy są:

umowny charakter związania akcjonariuszy porozumieniem oraz brak jego zależności od ustawy czy statutu spółki; sposób wykonania praw akcjonariuszy (które – pomimo zawartego porozumienia – pozostają w dalszym ciągu im przypisane) jako przedmiot regulacji porozumień.

Dopuszczalność zawarcia porozumienia akcjonariuszy wynika z zasady swobody umów. W praktyce umowy takie są od dawna uznane. Usprawniają one działanie spółek akcyjnych.

Akcjonariusze zawierający porozumienie zmierzają na ogół do stworzenia jednolitego porządku w ramach działalności spółki akcyjnej. Punktem odniesienia treści porozumień akcjonariuszy są przepisy statutu spółki akcyjnej oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych. Strony porozumień kładą duży nacisk na poufność ich treści. W odróżnieniu od statutów spółek akcyjnych, porozumienia akcjonariuszy nie są dostępne do wglądu osobom trzecim. Regulują one konieczną treść, która z uwagi na ustawowe rozporządzenia nie może być przedmiotem zapisów statutu.

W porozumieniach akcjonariuszy mogą zostać uregulowane wzajemne prawa i obowiązki akcjonariuszy i tym samym ich osobiste zobowiązania. Porozumienie ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każdy akcjonariusz Spółki. Realizacja celów potencjalnego Porozumienia zależna jednak będzie od aktywnej postawy i zainteresowania projektem samych akcjonariuszy będących w porozumieniu. Co istotne, każdy akcjonariusz może wystąpić z Porozumienia w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownego oświadczenia.