Relacja z NWZA z 30 września 2020

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. odbytym w dniu 30 września 2020 r. Porozumienie Akcjonariuszy Elektrim było reprezentowane w szczególności przez mecenasa Jakuba Ciborowskiego oraz członków Rady Porozumienia.

Ze strony Elektrimu stawił się nowy prezes zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda. Obecni byli również wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Pawelec i mecenas Jerzy Modrzejewski – jako przewodniczący i jednocześnie pełnomocnik głównego akcjonariusza,tj, spółek Bithell Holdings Ltd. i Karswell Ltd. kontrolowanych przez Zygmunta Solorza.

Po wyborze przewodniczącego i potwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia przystąpiono do głosowania nad pkt. 4 porządku obrad dotyczącym zatwierdzenia porządku obrad. W tym miejscu prezes zarządu zaproponował wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego umowy z Domem Maklerskim Trigon S.A. w sprawie prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Prezes zarządu wskazał na niecelowość podpisywania umowy w sprawie rejestru z uwagi na wątpliwości prawne co do statusu prawnego spółki akcyjnej Elektrim S.A., która w listopadzie 2019 r. utraciła status spółki publicznej, ale do której wciąż odpowiednio stosuje się regulacje dotyczące spółek publicznych. Prezes zarządu, na prośbę akcjonariuszy, złożył pisemne wyjaśnienia w sprawie przyczyn rezygnacji, które załączam do niniejszej korespondencji.

Uchwała w sprawie wykreślenia punktu porządku obrad dotyczącego rejestru akcjonariuszy została podjęta głosami głównego akcjonariusza. Oznacza to, że DM Trigon nie został wybrany jako prowadzący rejestr. Pełnomocnik PAE wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu, co otwiera możliwość zaskarżenia tej uchwały do sądu.

W konsekwencji wykreślenia tego punktu porządku obrad brak było możliwości zadawania pytań w tej tematyce oraz przedłożenia projektu alternatywnego projektu uchwały przygotowanego przez pełnomocnika PAE.

W następnej kolejności Zgromadzenie przeszło do punktu porządku obrad dotyczącego uchylenia uchwały nr 3 NWZA z dnia 19 listopada 2019 r., które upoważniło zarząd do ubiegania się na powrót na GPW. Pełnomocnik PAE przedstawił alternatywny projekt uchwał jedynie zmieniający uchwałę z dnia 19 listopada 2019 r. warunkując ją zakończeniem spraw o powołanie rewidentów do spraw szczególnych i zakończenia przez nich badania Spółki.

W toku rozpatrywania tego punktu porządku obrad pełnomocnik PAE kierował również do zarządu pytania związane z powrotem Spółki na GPW. Prezes niechętnie udzielał odpowiedzi lub udzielał je w sposób zdawkowy. Dało się wyczuć obawy prezesa w zakresie udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na ustnie zadawane pytania. Prezes wielokrotnie sugerował złożenie pytań na piśmie. Ostatecznie pytania na piśmie również zostały złożone. PAE oczekuje odpowiedzi w ustawowym terminie 14 dni.

Ostatecznie doszło do głosowania uchwały dotyczącej skreślenia uchwały o powrocie na GPW. Projekt akcjonariuszy PAE nie został przyjęty, a przeciw podjęciu uchwały, o treści zgodnej z wniosku PAE, głosował główny akcjonariusz.

Głosami głównego akcjonariusza została natomiast podjęta uchwała o skreśleniu uchwały nr 3 z 2019 r. dotycząca powrotu Spółki na GPW. Od tej uchwały pełnomocnik PAE i inni akcjonariusze złożyli sprzeciwy. Otwiera to drogę sądową do zaskarżenia uchwały.

Po głosowaniu nad ostatnim punktem porządku obrad przewodniczący zamknął zgromadzenie, w konsekwencji czego zakończyło ono swój przebieg.

Daniel Olechnowicz

Przewodniczący Porozumienia Akcjonariuszy Elektrim