Świadectwo depozytowe

Ponieważ zbliża się termin utraty ważności większości świadectw depozytowych (31.12.2019 r.), należy złożyć do Biura Maklerskiego dyspozycję wystawienia nowego świadectwa depozytowego z terminem blokady do dnia 31.12.2021 r. Cel wystawienia świadectwa depozytowego: wykonywanie uprawnień akcjonariusza związanych z żądaniem zwołania WZA w trybie art. 400 KSH.

Proszę zapamiętać !
Termin blokady: 31.12.2021 r.


Jeżeli ktoś z akcjonariuszy Porozumienia posiadał świadectwo depozytowe z terminem blokady po dniu 31.12.2019 r. to proszę aby zapamiętał, że świadectwo to traci swoją ważność w dniu określonym przez Państwa i wpisanym w świadectwie depozytowym. W takiej sytuacji proszę o wysłanie nowego świadectwa z datą ważności 31.12.2021 niezwłocznie po wygaśnięciu poprzedniego.

Proszę w miarę możliwości przypilnować, aby data ważności świadectwa nie była krótsza lub dłuższa niż do 31.12.2021, gdyż spowoduje to dodatkowe komplikacje organizacyjne.

Pobierz świadectwo depozytowe z biura maklerskiego
Należy pobrać oryginał świadectwa. Zaświadczenie wydaje Biuro Maklerskie na wyraźne życzenia akcjonariusza. Koszt wydania zaświadczenia to około 30 zł.

Akcje powyższe do dnia 31.12.2021 r. należy zablokować na rachunku papierów wartościowych na wniosek Klienta celem wykonania uprawnień akcjonariusza, związanych z żądaniem zwołania WZA w trybie art.400 KSH.

Ważne!!! pamiętaj aby wpisać na świadectwie dokładnie: celem wykonania uprawnień akcjonariusza, związanych z żądaniem zwołania WZA w trybie art.400 KSH.

Pełnomocnictwo i świadectwo depozytowe należy wysłać na adres:

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Ciborowski
ul. Starowiślna 83/5,
31-052 KrakówInformuję, że ustanowienie blokady jest konieczne dla realizacji celów Porozumienia, lecz nie uniemożliwia Państwu odzyskania świadectwa na Państwa żądanie. Będzie to możliwe po uprzednim kontakcie z mec. Ciborowskim i zwróceniu kosztów wysyłki dokumentu.

Pełnomocnictwo

Ponadto w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu przedmiotowego pełnomocnictwa również na sprawy związane ze składaniem petycji i skarg do organów Państwowych oraz o ewentualne sprawy przeciwko członkom zarządu lub rady nadzorczej Elektrim S.A. - prosiłbym o uzupełnienie (podanie imienia, nazwiska, nr PESEL i ilości akcji) oraz podpisanie nowego pełnomocnictwa według załączonego wzoru (ten sam wzór w formatach doc i pdf).

Dla celów porządkowych proszę również o dołączenie Państwa adresów email i nr telefonów (można to zrobić na znajdującym się pod pełnomocnictwem formularzu). Świadectwa depozytowe oraz pełnomocnictwa wyłącznie w oryginale (bez dodatkowych kserokopii!), a także dane kontaktowe, tj. adres e-mail oraz numer telefonu wysyłamy pocztą lub kurierem na poniższy adres Mecenasa reprezentującego Porozumienie Akcjonariuszy w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.:

Wydrukuj jeden egzemplarz Pełnomocnitwa i odeślij do Pana Mecenasa Ciborowskiego wraz z oryginałem świadectwa depozytowego z biura maklerskiego

Z poważaniem
Daniel Olechnowicz - Przewodniczący Porozumienia Spółki Akcyjnej Elektrim

Pobierz i wydrukuj